KAYNAKLAR

Çocuk Haklarıyla İlgili Avrupa Hukuku El Kitabı

Çocuğun haklarıyla ilgili Avrupa hukukunu konu alan bu el kitabı Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu (ABTHK) ve Avrupa Konseyi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kayıt Bölümüyle birlikte hazırlanmıştır. El kitabı, kuruluşlarımız tarafından birlikte hazırlanan Avrupa hukukuyla ilgili elkitapları dizisinin dördüncüsünü oluşturmaktadır. Daha önceki elkitaplarında ise ayrımcılık karşıtlığı, iltica, sınırlar ve göç ve veri korumayla ilgili Avrupa hukuku ele alınmaktaydı.

Bu yeni ortak girişime tüm Avrupa devletlerinin onaylamış oldukları Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25’inci yıldönümü vesilesiyle başladık. Amacımız, çocukların evrensel haklarından yararlanmalarını güvence altına almada Avrupa hukuk standartlarının rolüne ışık tutmaktı. Çocuklar gerçek anlamda hak sahibi kişilerdir. Dolayısıyla bu el kitabı söz konusu hakları Avrupa’da koruyup geliştirecek hukuk standartları konusundaki farkındalığı ve bilgileri artırmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Anlaşması (ABA) Birliği çocuğun haklarını koruyup geliştirmekle yükümlü kılmaktadır. Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Şartı, AB yönetmelikleri ve direktifleri, ayrıca Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihadı çocukların haklarının korunması alanında daha ileri belirlemelere katkıda bulunmuştur. Avrupa Konseyi’nde çok sayıda sözleşme, siber uzamdaki hakları ve güvenliklerinden evlat edinmeye kadar uzanan geniş bir alanda çocuğun haklarının korunmasının özel yönlerine odaklanmaktadır. Bu sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadı ve Avrupa Sosyal Haklar Komitesi (ASHK) kararları dâhil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı kapsamında çocuklara sağlanan korumanın daha da zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Bu el kitabı hukuk alanındaki uzman olmayan profesyoneller, yargıçlar, savcılar, çocuk koruma mercileri ile çocuğun haklarının hukuksal korumasını sağlamaktan sorumlu diğer uygulamacılar ve kuruluşlar için tasarlanmıştır.