KAYNAKLAR

“Gel, Akran Gibi Anlaşalım!”

Bu konunun çalışılmasının amacı; Türkiye’de gerek cezaevleri, sevgi evleri, çocuk evleri ve yatılı öğrenci yurtları gibi alternatif bakım kurumları ve çocukların özgürlüğünden yoksun bırakıldığı kurumlarında gerekse okul, dershaneler, kuran kursları ve sübyan okulları gibi eğitim kurumlarında ve sanal ortamlarda akran zorbalığının çok fazla çalışılmamış olması ve en önemlisi de yeterince görünürlüğünün olmamasıdır. Bu bağlamda; ‘’Çocuklar Arasında Akran Zorbalığı’’ konusunun anahtar bir öneme sahip olduğu düşünülmüştür.

Akran zorbalığının nasıl oluştuğunu açıklayabilmek için sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi nedenler ile değişen sosyal çevre ile toplum yapısı ve beraberinde gelişen çeşitli sorunlar ve ebeveynlerin ve yetişkinlerin yanlış tutum ve davranışlarına daha yakından bakmak gerekecektir. Bu bakış, çocukların birbirleriyle nasıl iletişim kurduğuna ışık tutacak, sorunun kaynağına ve çözümüne dair bilgiler sunacaktır.

Sosyo-kültürel, ekonomik, siyasi vb. nedenlerden dolayı yaşanan iç ve dış göçlerin tüm süreçlerine bakıldığında çocukların ve kadınların en fazla olumsuz etkilenen gruplar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bir çeşit kriz ve çatışma dönemi olarak kabul edilebilecek bu dönemlerin getirdiği uyum sorunlarının yanında; yine bu dönemlerin ailenin her kuşağında farklı bir görünüm kazandığı da yadsınmamalıdır. Çocuklar, göçle birlikte güvensiz bir sosyal çevreyle karşılaşabilmekte; hem aile içerisinde hem de toplum içerisinde şiddetin birçok türüne maruz kalabilmektedir.  

Günümüzde yaşanan toplumsal gerilimler ve çatışmaların yetişkinler kadar çocukları da olumsuz etkilediği görülmektedir. Toplum içerisinde farklı yollarla şiddet içerikli davranışlara maruz kalan çocukların akranları ile olan ilişki ve iletişimleri de zarar görebilmektedir. Bunun nedeni çocukların yetişkinleri kendilerine rol model olarak almalarıdır. Bu bağlamda; aile içi iletişimi de tüm bunlardan ayrı tutmamak yerinde olacaktır. Aile içerisinde yaşanan olumlu ya da olumsuz her tür ilişki çocukların tavır ve davranışlarına yansımakta, arkadaş ve okul çevrelerinde kurdukları iletişim biçimlerini şekillendirmektedir.

Çocuklar arasında yaşanan akran zorbalığı; sadece çocuklar açısından değil, tüm toplum açısından güvensiz bir ortam ve çatışmacı bir iletişim dilinin süreğenleşmesi sonucunu yaratabilecek kadar ciddi bir sorun alanıdır.