KAYNAKLAR

Sanal Ortamda İşlenen Suçlara İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Sözleşme’nin Amacı: Gerekli mevzuatın kabul edilmesi ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla sanal ortamda işlenen suçlara karşı toplumun korunmasını amaçlayan ortak bir ceza politikasının izlenmesidir.

Sözleşme’nin Kapsamı: Sözleşme’de sanal ortamda işlenen suçlar alanında ülkelerin maddi ceza hukuku unsurlarını ve bağlantılı hükümleri uyumlu hale getirmek, bir başka deyişle tanımların ve cinsel sömürüye karşı korunmaları da dahil olmak üzere çocuklarla ilgili koruyucu önlemlerin standartlaştırılması, cezai soruşturma ve kovuşturma yöntemlerinin belirlenmesi, hızlı ve etkin bir uluslararası işbirliği rejimi oluşturulması hedeflerine ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Sözleşme’nin Önemi:Sözleşme ile tanımların ve ulusal ceza hukuku hükümlerinin standartlaştırılması ile sanal ortamda işlenen suçlara ilişkin etkili mücadelenin uluslararası işbirliği ile gerçekleşmesini sağlaması bakımından önemlidir.  Sözleşme sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele ederken, taraf devletlere insan hak ve özgürlüklerinin gerekli ölçüde korunmasını sağlama ve orantılılık ilkesini yerine getirme şartını ve güvencesini de düzenlemiştir. Sözleşmeyle, cinsel sömürüye karşı korunmaları da dahil olmak üzere çocuklarla ilgili koruyucu önlemler güçlendirilmiştir. 

Sözleşme çocuğu 18 yaşını doldurmayan bireyler olarak tanımlamaktadır.