KAYNAKLAR

Şiddete Karşı Entegre Strateji

2005 yılında Varşova’da bir araya gelen Devlet ve Hükümet Başkanları Avrupa Konseyi’nden şu talepte bulunmuştur:çocuk haklarını etkili biçimde geliştirme ve BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin getirdiği yükümlülüklere eksiksiz olarak uyma;çocuk haklarının Avrupa Konseyi’nin tüm politikalarına içselleştirilmesi ve Avrupa Konseyi’nin çocuklarla ilgili tüm etkinliklerinin eşgüdüme kavuşturulması ve çocuklara yönelik her tür şiddetin ortadan kaldırılması ve bu amaca yönelik olaraközellikle üç yıllık bir eylem planının uygulanması ve çocukların cinsel sömürüsüne karşı özel önlemler alınması.

2006’da “Çocuklar için ve çocuklarla birlikte bir Avrupa inşa etme” programının başlatılması, bu görevlendirmeye verilen bir yanıttı ve bu yanıt Stockholm’de benimsenen 2009-2011 Stratejisinde daha ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Programın başlıca hedefi, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme ışığında, ayrıca BM Çocuk Hakları Komitesi ile BM Genel Sekreterliği’nin Çocuklara Yönelik Şiddet araştırması tarafından dile getirilen tavsiyeler doğrultusunda, çocuk haklarını geliştirmeye ve çocuklara karşı her tür şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı ulusal stratejiler ve programlar geliştirmelerinde karar mercilerine ve ilgili paydaşlara yardımcı olmaktı.

Avrupa Konseyi, tavsiyeleri Avrupa ölçeğinde şekillendirebilmek için, üye Devletlerdeki ulusal politikaların, yasal düzenlemelerin ve uygulamaların şiddet konusunu nasıl ele aldığını incelemeye başladı. Bunun için geliştirilen metodolojide, çocuklara yönelik şiddetin ölçeği ve niteliğiyle ilgili derinlikli bir analiz, bu olguya karşı mücadelede geliştirilen hukuksal ve kurumsal çerçeveler, politika belirlemede son eğilimler, ulusal ve yerel ölçekli önleyici stratejiler ve bunların yaşama geçirilmesi yer almaktadır. İlk ulusal politika değerlendirmeleri için gönüllü dört ülke çıkmıştır: İtalya, Norveç, Portekiz ve Romanya.

Pilot ülkelerin her birinde gerçekleştirilen kapsamlı ve sürekli görüşmeler sonucunda dört ulusal rapor ortaya çıkmıştır. Bu raporlarda şiddete karşı model olacak bir stratejiye ilişkin önerilerle birlikte içerilmesi gereken ulusal, bölgesel ve yerel ölçekli örnek uygulama önerileri yer almaktadır. Raporlarda ulaşılan sonuçlardan ve BM Çocuklara Karşı Şiddet Araştırmasında yer alan tavsiyelerden hareketle, ayrıca daha genel olarak Avrupa Konseyi’nin çocuk haklarına ilişkin çalışması dikkate alınarak, Çocukların Şiddetten Korunmasına Yönelik Ulusal Entegre Stratejiler için Avrupa Konseyi Politika Kılavuzları çocuklara yönelik her tür şiddet fiilini önlemek ve bu tür fiillere gereken tepkiyi göstermek üzere çok disiplinli ve sistematik bir ulusal çerçeve önermektedir. Kılavuzların ayrıca değişimin bir öznesi olarak çocuklar ve bir bütün olarak toplumda çocukluk gibi meselelerinkavranmasında çok ihtiyaç duyulan kültürel değişime katkıda bulunması beklenmektedir.