KAYNAKLAR

Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu 2017

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı, 2013 yılından beri sürdürdüğü çalışmalar ile Türkiye’de çocuğa karşı şiddeti görünür kılmak ve sistem düzeyinde gerekli politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması için sivil toplumun çocuğa karşı şiddeti izleme ve raporlama rolünü güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Ortaklık Ağı kuruluş aşamasında Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi El Kitapları ve literatür taramasını yayımlamış ve eğitimler organize etmiştir. Takip eden yıllarda hem ulusal düzeyde hem de yerelde oluşturulan ortaklıklarla farklı şiddet türlerine odaklanan raporlar hazırlanmış ve yayımlanmıştır.2015 yılında, mevcut çocuk hakları ağlarının güçlendirilmesi için Çocuklarla Birlikte Daha Güçlü çalışması ile Türkiye’de çocuğa karşı şiddet türlerini daha kapsamlı bir şekilde ele alan Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu’nun hazırlıkları başlamıştır. Eldeki raporda çocuğa karşı şiddet, şiddetin meydana geldiği ortamlar göz önünde tutularak 5 ana başlık altında incelenmiştir; Alternatif Bakım Kurumları, Çocukların Özgürlüğünden Yoksun Bırakıldığı Kurumlar, Aile/Ev Ortamı, Okul ve son olarak Çalışma Ortamı.

Raporun hazırlık aşamasında çocuğa karşı şiddetin meydana geldiği farklı ortamlara dair çalışmaları bulunan Ortaklık Ağı üyesi ve üyesi olmayan Sivil Toplum Kuruluşların katılımı ile 2017 yılında 19 Nisan, 24 Mayıs, 11 Temmuz tarihlerinde 3 çalıştay düzenlenerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur. Bu çalıştaylarda kolaylaştırıcılık rolünü Ortaklık Ağı Sekretaryası ile üyeler arasından Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST), Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Kalkınma Atölyesi üstlenmiştir. Çalıştaylarda Ortaklık Ağı üyeleri ve alanda çalışan diğer sivil toplum örgütleri tarafından aktarılan vaka örnekleri, bulgular ve veriler raporun temel çerçevesini oluşturmuştur. Bu bilgiler daha sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve farklı bakanlıklar tarafından yayımlanan veriler, kurum faaliyet ve inceleme raporları, milletvekili soru önergelerine verilen cevaplar, gazete haberleri ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) raporları ile desteklenmiştir. Böylelikle çocuğa karşı şiddet alanında var olan tüm bilgilere bütüncül bir şekilde bakmak ve farklı kuruluşlar tarafından sunulan çözüm önerilerinin bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.