KAYNAKLAR

Ulusal Eylem ve Strateji Planları Analizi

Çocuğa karşı şiddet ile mücadele konusunda hükümetler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve medya gibi birçok paydaşın katılımının sağlandığı yenilikçi ortaklıklar gerekmektedir. Bununla birlikte çocuklara karşı şiddetle mücadelede ve çocuk hakları alanında daha sağlam izleme çalışmalarının yürütülmesinde sivil toplumun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, Avrupa Birliği’nin mali, UNICEF’in teknik desteği ile 7 ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye) gerek devletlerin gerekse de sivil toplum kuruluşlarının çocuğa karşı şiddetle etkin mücadele edebilme ve raporlama kapasitelerini güçlendirmek için ‘Batı Balkanlar ve Türkiye’de Çocukların Şiddetten Korunması ve Engelli Çocukların Sosyal İçerilmesinin Desteklenmesi Projesi’ hayata geçirilmiştir.

Çalışmanın Türkiye faaliyetleri kapsamında çocuğa karşı şiddetin farklı türleri üzerinden veri toplama ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş, alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi çalıştaylar organize edilmiştir.

Farklı izleme çalışmaları göstermektedir ki Türkiye’de çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve mağdurlara destek ve gerekli hizmetlerin sağlanması noktasında önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların, farklı bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunda ve işbirliğinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu işbirliği ve koordinasyona yol gösterici nitelikte olan ulusal eylem planları ve strateji belgeleri ve bu belgelerin uygulanmasının takibi hayati öneme sahiptir.

Proje kapsamında asıl olarak, o dönemde yürürlüğe girmiş olması beklenen Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın uygulamasının takibi öngörülmüşse de Plan’ın yürürlüğe girememesi nedeni ile konuyla ilgili olduğu değerlendirilen farklı streteji ve eylemler mercek altına alınmıştır.

Bu bağlamda hazırlanan Ulusal Eylem ve Strateji Planları Analizi raporunda yedi farklı ulusal eylem ve strateji planı ile bir uluslararası eylem planı incelenmiştir: Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2013 – 2017)Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi (2014 – 2019)Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017 – 2023)Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016 – 2020)Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008 – 2013)Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı (2016 – 2018)Yargı Reformu Stratejisi (2015)Avrupa Konseyi, Toplumda Engelli Bireyleri Haklarının İyileştirilmesi ve tam Katılımlarının Sağlanması Eylem Planı (2006 – 2015)

Söz konusu belgeler, çocuğa karşı şiddet ile mücadelede önemli hedefler ve işbirliklerini içermektedir. Yapılan analiz çalışması ile belirlenen hedeflerin hayata geçmesi noktasında gerçekleştirilen çalışmalar, başarılar ve eksik yönlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Böylelikle, gelecek yıllarda çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için planlanan işbirliklerine ışık tutacak bir çalışmanın oluşturulması amaçlanmıştır.